Política de privacitat

Informació sobre protecció de dades

De conformitat amb l’establert als arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem dels següents extrems:

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals recavades mitjançant el lloc web és:

Responsable del tractament: GoodGut S.L.U.

Adreça: Parc Científic i Tecnològic UdG (Edifici Centre d’Empreses) – C/ Pic de Peguera, 11-17003 Girona

NIF: B-55.206.916

E-mail de contacte: privacy@goodgut.eu

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:

 • Nom i cognoms.
 • Direcció de correu electrònic.
 • Direcció postal. País
 • Mètode de pagament (Targeta, Apple Pay, Google Pay, Paypal o transferència bancària).
 • Resultats del test de diagnòstic de salut intestinal, incloent dades personals especialment protegides, com són les dades de salut.
 • Empresa i posició a la mateixa
 • Cookies i dades d’ús. Aquestes dades d’ús poden incloure informació com la direcció de protocol d’Internet del seu ordinador, el tipus de navegador, la versió, les pàgines de la nostra web que visita, l’hora i data de la seva visita, el temps que passa en cada pàgina, identificadors de dispositius i altres dades d’avaluació.
 • Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.

Quina presencia tenim a xarxes socials?

GoodGut S.L.U. compta amb els següents perfils en les principals xarxes socials d’Internet (Twitter, Instagram, LinkedIn i Facebook).

Es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors, o persones que realitzin comentaris a través d’aquestes. Així mateix, d’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic GoodGut S.L.U. s’exonera de qualsevol mena de responsabilitat derivada per comentaris dels usuaris i seguidors en les seves xarxes socials.

GoodGut S.L.U. podrà utilitzar els perfils descrits anteriorment per a informar els seus usuaris de temes que consideri del seu interès.

Perquè i per a què tractem les teves dades?

Tractem les vostres dades per als següents propòsits:

 • Contacte. Si decideixes contactar amb nosaltres a través dels formularis web.
 • Enviament butlletins informatius amb informació corporativa o comercial sobre GoodGut.
 • Enviament de comunicacions comercials (ofertes, promocions, etc.) a l’usuari per mitjans electrònics.
 • Compra i realització de la prova: processarem les vostres dades per gestionar la compra, el pagament i l’enviament del kit per realitzar la prova; així com per realitzar l’anàlisi i enviar els resultats a vosaltres o al metge que heu triat d’entre el nostre personal mèdic o el que tu triïs.
 • Concertar una visita online: quan realitzi la compra d’un test, tractarem les teves dades per a gestionar una visita online amb un professional del nostre quadre d’especialistes, amb la finalitat que pugui interpretar el resultat del test.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El processament de les vostres dades es basa en els següents motius:

 • Consentiment (art. 6.1.a RGPD): El tractament de les dades de contacte per a l’enviament de comunicacions es basa en el consentiment exprés que ens doneu en el moment de contactar-nos, per a rebre comunicacions comercials i/o publicitàries o subscriure’s al nostre butlletí. Quan sol·liciti una visita online, necessitarem el seu consentiment per a la gestió de la mateixa. De la mateixa manera, en el cas del tractament de dades per mitjà de determinades galetes, cal el seu consentiment.
 • Contracte de compra-venta (art. 6.1.b GDPR): el tractament de dades de facturació i dades relacionades amb els resultats de la prova és necessari per a executar el contracte.
 • Interès legítim (art. 6.1.f GPR): en el cas d’algunes galetes, podem processar dades sense demanar el vostre consentiment, basant-nos en l’interès legítim del bon funcionament del nostre lloc web.

Quant temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per el compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sens perjudici de que la conservació resulti necessària per la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permeti la legislació aplicable.

Així mateix, les dades clíniques del resultat de l’anàlisi TestUrGut podran ser conservades per un termini de temps superior amb la finalitat de realitzar un estudi clínic mantenint la confidencialitat requerida en la Llei 14/2007 de Recerca biomèdica i sent únicament identificable mitjançant un codi.

Igualment, podem anonimitzar el resultat de les anàlisis dels test (perquè no ho identifiqui). Utilitzem la informació anònima per a fins que inclouen la realització d’anàlisis internes i la validació de nous equips per optimitzar els nostres procediments d’anàlisi. Les dades d’ús solen conservar-se durant un període de temps més curt, excepte quan aquestes dades s’utilitzen per reforçar la seguretat o millorar la funcionalitat del nostre servei o quan estiguem obligats per llei a conservar aquestes dades durant un període més llarg.

GoodGut S.L.U. retindrà també dades d’ús per finalitats d’anàlisis intern. Les dades d’ús solen conservar-se durant un període de temps més curt, excepte quant aquestes dades s’utilitzen per reforçar la seguretat o millorar la funcionalitat del nostre servei o quan estiguem obligats per llei a conservar aquestes dades durant un període més llarg.

GoodGut S.L.U. es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-los degudament a les nostres bases de dades.

A quins destinataris es comuniquen les dades?

A manera general, GoodGut S.L.U. no cedirà les dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions que els mateixos es puguin cedir a altres col·laboradors que prestin serveis a GoodGut S.L.U. amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o pre-contractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests. Dins d’aquesta categoria s’inclouen als metges que formen part del quadre mèdic de GoodGut i que realitzen les visites mèdiques en línia

GoodGut S.L.U. procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per a protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l’estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals

On s’emmagatzemen les dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen en els servidors de l’empresa Nominalia, ubicats al Regne Unit, país que ha sigut declarat amb un nivell de protecció adequat per la Comissió Europea, després de la decisió del 28 de juny de 2021 d’aplicació a la Comissió.

GoodGut S.L.U. prendrà totes les mesures raonablement necessàries per a assegurar-se que les seves dades siguin gestionades de manera segura i d’acord amb aquesta política de privacitat i no tingui lloc cap transferència de dades personals a una organització o un país tret que existeixi un control adequat que inclogui la seguretat de les seves dades i una altra informació personal.

Quins drets t’assisteixen i com pots exercir-los?

Poden dirigir les comunicacions i exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita al següent correu electrònic: privacy@goodgut.eu

En virtut del que estableix la normativa en protecció de dades pot sol·licitar:

 • Dret d’accés: pots demanar informació d’aqueles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals. No obstant això, sempre que sigui possible, podràs actualitzar les dades personals directament des de la secció d’ajustos del compte.
 • Dret de supressió i a l’oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se al fet que es continuïn tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat de protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades comunicades a l’empresa, exonerant a GoodGut S.L.U. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta. GoodGut S.L.U. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les teves dades personals?

GoodGut S.L.U. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a GoodGut S.L.U.

Com utilitzem les cookies?

El lloc web de GoodGut S.L.U. utilitzen cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació per aquest. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartits amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a obtenir més informació consulti la nostra Política de cookies.

Modificació de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.

És vostè professional sanitari o de laboratori?

Vostè està accedint a la pàgina web goodgut.eu, dirigida a difondre informació tècnica sobre el diagnòstic de malalties digestives.

La informació continguda en aquesta pàgina està destinada exclusivament a professional sanitari i/o de laboratori amb la capacitat de diagnosticar malalties digestives i/o analitzar la microbiota, pel que es requereix de formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Si vostè no és un professional sanitari i/o de laboratori qualificat, GoodGut no es fa responsable dels prejudicis que pugui patir per les decisions basades en el contingut d’aquesta pàgina o de qualsevol dels seus enllaços. La informació proporcionada a goodgut.eu serveix per recolzar, no reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient/visitant d’aquest lloc web i el seu metge