picture


Mercat global

  • El càncer colorectal (CRC) és el tercer amb més incidència i mortalitat a tot el món, segons l'OMS.
  • Les guies europees recomanen la prevenció de CRC basada en la detecció de risc poblacional (persones de 50 a 75 anys).
  • Els programes de cribratge actuals utilitzen el test de sang oculta en femta (FIT), però com que la sang no és un marcador específic de CRC, aquest mètode implica una alta taxa de falsos positius i acabar realitzant un elevat nombre de colonoscòpies innecessàries.
  • Les eines de cribratge no invasives focalitzades en la detecció precoç (early stage) són clau per evitar CRC.

La nostra proposta

RAID-CRC és un sistema no invasiu patentat que complementa el cribratge FIT actual:

El 2018 durem a terme una validació clínica amb una mostra de població alemanya i el 2019 preveiem el llançament del RAID-CRC al mercat amb unes necessitats financeres totals de 4 milions d'euros.

Finançament de: