El present avís legal regula l’accés per part de l’usuari del lloc web als continguts proporcionats per GoodGut, SL.

Informació general

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem en el teu coneixement que el titular del domini goodgut.eu és GoodGut SL amb CIF B-55.206.916 i domicili social al Parc Científic i Tecnològic UdG (Edifici Centre d’Empreses), carrer Pic de Peguera, 11 de Girona.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts de goodgut.eu, tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de GoodGut SL i estan emparats per la normativa que regula la Propietat Intel·lectual i Industrial, de manera que queda prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

Et compromets a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que GoodGut SL o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, © , ® i ™, etc.), els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.) i/o l’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre amb fins estrictament personals i no comercials.

GoodGut SL es reserva tots els drets relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial sobre els elements del seu lloc web goodgut.eu, i no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús sobre la seva propietat diferent a la que es detalla en aquesta clàusula.

Reserva de drets

GoodGut SL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació de goodgut.eu, la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

GoodGut SL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés i/o ús de goodgut.eu, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc garanteix l’absència de virus ni altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Limitació de responsabilitats

  • Sobre la informació: GoodGut SL no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través del lloc web goodgut.eu. Els continguts són de caràcter informatiu, per la qual cosa GoodGut SL no es responsabilitza de les teves decisions a partir dels mateixos, ni dels danys i perjudicis que es produeixin en base a la informació obtinguda en aquest lloc web.
  • De la qualitat del servei: admets conèixer i ser conscient de l’existència a la xarxa de virus i altres elements maliciosos, amb la qual cosa et correspon disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics nocius, sense que GoodGut SL sigui responsable dels danys produïts en els teus equips informàtics o de tercers durant l’accés a goodgut.eu.
  • De la disponibilitat del servei: L’accés a goodgut.eu requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, de manera que la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament està fora de control de GoodGut SL. Per tant, els serveis proveïts poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment. GoodGut SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
  • Dels continguts accedits a o a través del web: aquest lloc web permet l’accés a enllaços i altres webs (“llocs enllaçats”). En aquests casos, GoodGut SL actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa la LSSICE, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar aquests continguts. Si consideres que un dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats podràs comunicar-ho a GoodGut SL, qui actuarà amb diligència per retirar els enllaços que sigui convenient. GoodGut SL tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els llocs enllaçats, per la qual cosa no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

Llicència d’enllaços

Tot enllaç de tercers a goodgut.eu haurà de ser a la seva pàgina principal o d’entrada. Tots els usuaris que es proposin establir un enllaç han de complir les condicions que es detallen a continuació. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de GoodGut SL.

No es pot reproduir, ni imitar, totalment o parcial, el contingut de goodgut.eu, ni l’aparença gràfica del mateix (Look and feel), ni marcs (frames) ni enllaços assemblats (link inline) de les pàgines de GoodGut SL. No es crearà cap explorador, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre el lloc web goodgut.eu.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el lloc web goodgut.eu o qualsevol de les propietats de GoodGut SL i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que GoodGut SL col·labora o és un soci col·laborador i/o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició del lloc web en el qual s’estableix l’enllaç.

El lloc web en què s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a GoodGut SL, excepte aquells que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per GoodGut SL. Tanmateix, el lloc web en què s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic.

GoodGut SL es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions incloses en aquest avís legal.

Prohibicions

Queda expressament prohibit:

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de GoodGut SL.
  • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de la propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que s’hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de GoodGut SL o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  • L’obtenció o, fins i tot, l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del web, dels serveis i/o dels continguts.

Legislació

El present avís legal es regeix d’acord a la llei espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa relacionada amb aquest lloc web serà d’aplicació la legislació espanyola essent competents per a això els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.